Hem » Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och det är därför viktigt att du kan känna dig trygg när det handlar om hanteringen av dina personuppgifter.

BMG TRADA Certifiering ABs
behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att tillämpas. GDPR ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Som personuppgifter räknas alla uppgifter som direkt eller indirekt går att koppla till en fysisk person.

Vi värnar om din personliga integritet och det är därför viktigt att du kan känna dig trygg när det handlar om hanteringen av dina personuppgifter. Vi är öppna med hur dina personuppgifter hanteras och vi följer gällande lagar, regler och riktlinjer kring dataskydd. Du kan även känna dig trygg med att vi inte säljer dina personuppgifter vidare till andra företag.

Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka privatpersoners skydd vid behandling av personuppgifter. T.ex. innebär de nya reglerna att du som registrerad har ett antal rättigheter. Här nedanför kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vem du kan kontakta om du har frågor etc.

Vem är personuppgiftsansvarig?

BMG TRADA representerar i denna integritetspolicy verksamheten i följande bolag;

BMG TRADA Certifiering AB, org. nr. 556458-6930

Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan.

Dina kontaktuppgifter och uppgifter om ditt avtal behandlas i register för bland annat ärendehantering och marknadsföring. BMG TRADA har ansvaret för personuppgiftsbehandlingen.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter vi behandlar om dig är namn och kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer, befattning och mail-adress) i den organisation/myndighet eller företag med vilken BMG TRADA har kontakt med.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Är du kund till BMG TRADA behandlar vi dina uppgifter för att kunna administrera vårt avtal om tjänster, till exempel utförande av certifieringsrevision hos det företag du äger eller är anställd av.

Vi behandlar även dina personuppgifter i marknadsföringssyfte för att kunna erbjuda dig intressanta och relevanta erbjudanden. Om du representerar någon av våra leverantörer eller samarbetspartners, hanterar vi dina personuppgifter för att kunna administrera vårt avtalsförhållande och/eller marknadsföra våra tjänster i förhållande till din arbetsgivare eller den du representerar. Vi behandlar även personuppgifter för affärs- och metodutveckling.

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall din e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. BMG TRADA sparar dina uppgifter till dess att du själv meddelar att du inte längre vill ha nyhetsbrevet, eller när vi upphör med att skicka ut nyhetsbrevet. Därefter gallras uppgifterna.

Vad har vi för rättslig grund för behandling av dina personuppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtal. Vi är också skyldiga att behandla vissa uppgifter enligt lag, t.ex. rörande penningtvätt och bokföring. Vi har även rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter för att uppfylla regelverk för vår ackreditering som certifieringsorgan.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Från våra kunder eller eventuellt blivande kunder samlar vi in personuppgifter direkt, t.ex. vid offertförfrågan, eller i samband med en revision.

Skickar BMG TRADA dina personuppgifter till någon utomstående?

Nej.

Var behandlas mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det behövs i enlighet med respektive standards krav och bokföringslagen. Därefter gallras de i enlighet med särskilda rutiner.

Fattar vi några automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har jag?

Du som registrerad har ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och få ett registerutdrag (rätt till tillgång). Vidare har du rätt att få felaktiga och ofullständiga uppgifter rättade (rätt till rättelse). Du har även rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade eller begränsade, t.ex. när det saknas laglig grund eller när vi inte längre behöver personuppgifterna (rätt till radering och begränsning). Därutöver har du rätt att föra över dina uppgifter som du själv har lämnat till någon annan (rätt till dataportabilitet). Precis som tidigare har du också rätt att begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta BMG TRADA. Du når oss antingen via telefon på 031-360 70 20 eller via e-post på info@bmgprosanitas.se.
Det går även bra att skriva till oss på adress:

BMG TRADA Certifiering
Att: Dataskydd
Box 9006
400 91 Göteborg

Du har också rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan direkt till Datainspektionen.

Uppdatering av informationstext

Vi kan komma att uppdatera informationstexten om något innehåll skulle förändras, t.ex. om våra ändamål skulle förändras. Den senaste versionen ska alltid finnas tillgänglig på denna sida.